Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 225
Враца, 02.11.2019

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Враца.

В ОИК-Враца, с вх.№ 218/01.11.2019 г., допълнен със заявление с вх.№ 226/02.11.2019г. е представен списък с упълномощени представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в община Враца, подписан от Цветелина Върбанова Дамяновска в качеството й на упълномощен представител на коалицията.

 

В списъка са посочени общо 5 (пет) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното. Същите са представени и на технически носител в excel формат.

 

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 5 (пет) лица.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс и № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 5 (пет) упълномощени представители на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с коректни данни съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:27 часа

Календар

Решения

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 236 / 22.06.2020

    относно: освобождаване на общински съветници и обявяване на избрани на следващите в листата кандидати за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 235 / 05.11.2019

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник

всички решения