Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 224
Враца, 02.11.2019

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство Върбица, община Враца на Местна коалиция „Български демократичен център-БДЦ(АБВ,ЗЦ“Александър Стамболийски“,РДП)

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпило заявление с вх. № 18/02.11.2019 г. във Входящия регистър на предложени за регистрация на допълнителни застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца на кандидатската листа за кмет на кметство с. Върбица, община Враца на Местна коалиция „Български демократичен център-БДЦ(АБВ,ЗЦ“Александър Стамболийски“,РДП), подадено от Ангел Иванов Иванов в качеството му на представляващ местната коалиция.

Към заявлението са приложени:

 • списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартиен носител
 • списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на технически носител в excel формат
 • декларация от лицата, предложени за застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) – 1 бр.

Заявен за регистрация е 1 (един) застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Върбица, община Враца на Местна коалиция „Български демократичен център-БДЦ(АБВ,ЗЦ“Александър Стамболийски“,РДП) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Извършена е проверка на представените данни на лицата и е установено потвърждение за коректността на данните на лицето.

С оглед на горепосоченото ОИК Враца намира, че са налице условията за регистриране на 1 застъпник.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, вр. чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс,  Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 1 (един) застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Върбица, община Враца на Местна коалиция „Български демократичен център-БДЦ(АБВ,ЗЦ“Александър Стамболийски“,РДП) в изборите на 27 октомври 2019 г. съгласно приложен Списък, представляващ Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение.

На лицето, регистрирано като застъпник, да бъде издадено удостоверение съгласно приложение №79-МИ от изборните книжа за застъпници и да бъде вписано в регистъра на застъпниците.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                                Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                               1.........................

2.........................                                                               2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 02.11.2019 в 14:53 часа

Календар

Решения

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 236 / 22.06.2020

  относно: освобождаване на общински съветници и обявяване на избрани на следващите в листата кандидати за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 235 / 05.11.2019

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник

всички решения