Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 217
Враца, 01.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Венета Емилова Владимирова-Христова, изпратена до ЦИК с вх. № МИ-22-635/28.10.2019 г., препратена по компетентност на ОИК Враца с писмо с изх. № МИ-15-1274/29.10.2019 г., относно неотчетен глас и преференция

В Общинска избирателна комисия - Враца с вх. № 200/30.10.2019 г. по електронната поща е постъпила жалба, препратена по компетентност от ЦИК с писмо с изх. № МИ-15-1274/29.10.2019 г., подадена от Венета Емилова Владимирова-Христова. Жалбоподателката твърди, че е гласувала в СИК 64 в гр. Враца (СИК № 061000064), но след направена проверка е установила, че гласът й не е отчетен. Сочи се, че в секцията няма невалидни бюлетини, а нейният глас не е отчетен правилно, тъй като преференцията, която твърди, че е избрала за общински съветник има нула гласа. Отбелязано е в заключение, че жалбоподателката е гласувала след като специално е пътувала и накрая гласът й не е отчетен.

След като се запозна с жалбата, ОИК Враца счита същата за недопустима и следва да остави жалбата без разглеждане по следните съображения:

В секция № 64 е назначена СИК в състав от 9 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, предложени от различни партии и коалиции. При преглед на протокола на СИК № 061000064 за избиране на общински съветници, който е сканиран и публикуван на интернет страницата на ОИК Враца, се установи, че при отварянето на избирателната кутия и при установяване на резултатите от гласуването в секцията са присъствали допълнително 10 лица, чиито имена са вписани в секционния протокол. СИК е отчела 36 недействителни бюлетини за общински съветници, като е вписала това число в т. 6 на Част II на секционния протокол без тези данни да са поправяни по какъвто и да било начин. С оглед тази констатация, ОИК Враца счита, че твърдението в жалбата за липса на недействителни бюлетини в СИК 64 (СИК № 061000064) не отговарят на обективната действителност и се явява неоснователно и недоказано.

От друга страна, видно от същия протокол на СИК с фабричен № 0610 00 00 00 100 64, е че в т. 10 СИК е отразила коректно разпределението на предпочитанията (преференциите) за кандидатите от листите на партиите, коалициите и местните коалиции. Не са налице поправки на данните по т. 10, всички членове на СИК № 061000064 са подписали протокола без възражения и особени мнения и не е имало спорове за действителността на бюлетините.

Изрично следва да бъде отбелязано и обстоятелството, че единствено СИК е компетентната избирателна комисия относно преценяване действителността или недействителността на бюлетините. Тези правомощия са възложени на СИК с разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс.

ОИК не разполага и с правомощия да се намества в работата на СИК нито при преброяване на гласовете за кандидатските листи, нито при преброяване на предпочитанията (преференциите) за кандидатите по партии и коалиции. Изрично законодателят е разпоредил, че СИК изготвя протокол от гласуването в избирателната секция, в който отразява резултатите от гласуването, и едва след това предава протокола в ОИК.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК-Враца  

          

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Венета Емилова Владимирова-Христова, изпратена до ЦИК и препратена по компетентност на ОИК Враца с писмо с изх. № МИ-15-1274/29.10.2019 г. на ЦИК, вх. № 200/30.10.2019 г. на ОИК Враца, относно неотчетена преференция от СИК № 0610 00 064, като недопустима.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                    Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения