Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 180
Враца, 25.10.2019

ОТНОСНО: публикуване на списък с упълномощени представители на местна коалиция БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА(БАСТА) (ПП БАСТА, ПП ДПС,ПП НДСВ, ПП Политическо движение Социалдемократи, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) в община Враца.

В ОИК-Враца, с вх.№ 180/25.10.2019 г., е представен списък с упълномощени представители на местна коалиция БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА(БАСТА) (ПП БАСТА, ПП ДПС,ПП НДСВ, ПП Политическо движение Социалдемократи, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) в община Враца, подписан от Светлин Николов Герасимов в качеството му представляващ МК.

 

В списъка са посочени общо 30 (тридесет) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното. Същите са представени и на технически носител в excel формат.

 

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 23(двадесет и три) лица.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, предл.последно от Изборния кодекс и № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 23(двадесет и три) упълномощени представители на местна коалиция БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА(БАСТА) (ПП БАСТА, ПП ДПС,ПП НДСВ, ПП Политическо движение Социалдемократи, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) с коректни данни съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 7 (седем) упълномощен представител на местна коалиция БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА(БАСТА) (ПП БАСТА, ПП ДПС,ПП НДСВ, ПП Политическо движение Социалдемократи, ПП НОВОТО ВРЕМЕ) с некоректни данни съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения