Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 175
Враца, 25.10.2019

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници на ПП АТАКА в община Враца.

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпило заявление с вх. № 8 от дата 25.10.2019 г. във Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца на кандидатската листа за общински съветници на ПП АТАКА, подадено от Георги Иванов Петров в качеството му на упълномощен представител на председателя и представляващ партията Волен Николов Сидеров.

Към заявлението са приложени:

 • списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на хартиен носител
 • списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците на технически носител в excel формат
 • декларация от лицата, предложени за застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) – 1 бр.
 • пълномощно

Заявен за регистрация е 1 (един) застъпник на кандидатската листа за общински съветници на ПП АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Извършена е проверка на представените данни на лицето и е установено потвърждение за коректността на данните на същото.

С оглед на горепосоченото ОИК Враца намира, че са налице условията за регистриране на 1 застъпник.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, вр. чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс,  Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 1 (един) застъпник на кандидатската листа за общински съветници на ПП АТАКА в изборите на 27 октомври 2019 г. съгласно приложен Списък, представляващ Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение.

На лицата, регистрирани като застъпници, да бъдат издадени удостоверения за застъпници съгласно приложение №79-МИ от изборните книжа и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                  Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                             1.........................

2.........................                                                             2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения