Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 165
Враца, 25.10.2019

ОТНОСНО: определяне на членове на ОИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Враца

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1460-МИ от 21.10.2019 г. на ЦИК и т. 21 от Решение №1129-МИ от 18.09.2019 г. , ОИК Враца

 

РЕШИ:

 

 

ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА: 1. Ирена Николова - член на ОИК Враца, 2. Малинка Михайлова – член на ОИК Враца и 3. Искра Трифонова- член на ОИК Враца,

предложени от различни партии и коалиции в 3-дневен срок от приключване на гласуването за общински съветници, за първи тур и при евентуален втори тур на изборите за кмет да предадат по опис с протокол на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО при МРРБ гр. Враца получените от СИК/ПСИК на територията на община Враца:

- избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ);

- декларациите (приложения №15-МИ и №81-МИ) и удостоверения, приложени към избирателния списък (приложения №14-МИ и №16-МИ);

- списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

- списъка за допълнително вписване на придружителите

Упълномощените по настоящото решение представители на ОИК Враца да подпишат за ОИК Враца приемо-предавателен протокол, съставен в 2 екземпляра между ОИК Враца и ТЗ на ГД ГРАО Враца.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.                         Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                         1.........................

2.........................                                                         2.........................            

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 25.10.2019 в 13:29 часа

Календар

Решения

  • № 239 / 27.04.2022

    относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

  • № 238 / 02.02.2022

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

  • № 237 / 23.10.2020

    относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения