Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 137
Враца, 21.10.2019

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 144/21.10.2019 г. от Владимир Христов относно разпространяване на брошура със заглавие „Истината за община Враца“

В Общинска избирателна комисия Враца е постъпил сигнал с вх. № 144 от 21.10.2019 г., подаден от Владимир Христов в качеството му на представител на ПП ГЕРБ с приложено към сигнала пълномощно относно разпространяване на брошура в гр. Враца със заглавие „Истината за община Враца“. Към сигнала са приложени пълномощно и брошура в черно и бяло с посоченото заглавие, на 1 лист формат А3, сгънат в средата по ширина на листа.

В сигнала се твърди, че на 21 октомври 2019 г. около 7,15 ч. сутринта на много места в гр. Враца са намерени разхвърляни купчини с брошури с цитираното заглавие. Посочва се, че брошурата е анонимна и съдържа неверни твърдения, целящи заблуда и манипулация на гражданите на община Враца по време на провеждащата се предизборна кампания за местни избори 2019 г. Твърди се, също така, че брошурата съдържа внушения, целящи злепоставяне на кандидатът за кмет на община Враца Калин Каменов. Посоченото се възприема от подателя на сигнала като нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс (ИК). Направено е искане да бъдат предприети действия за разкриване на съставителите и разпространителите на приложената брошура както и премахване на материалите (брошурите), а също и за разкриване и санкциониране на издателите и разпространителите на тази брошура.

ОИК Враца приема, че подаденият сигнал е допустим и следва да бъде разгледан.

След запознаване с текста на брошурата, ОИК Враца възприема, че от текстовете в брошурата и по-конкретно от първите два абзаца, може да се изведе наличието на призив за неподкрепа на кандидат в предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори по смисъла на §1, т. 17, предложение второ от ДР на ИК. От следващите части на брошурата, следва изводът, че този призив за неподкрепа касае кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов, който и понастоящем е кмет на общината. Същевременно в брошурата липсват данни за авторството й от конкретно физическо лице, или данни за политическия субект от чието име е издадена. От посоченото до тук следва, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ от ИК – в агитационния материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Установеното до тук е нарушение и на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, която забранява използването на материали, накърняващи добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

По отношение на заявеното в сигнала искане ОИК Враца да разкрие съставителите и разпространителите на брошурата със заглавие „Истината за община Враца“, следва да се отбележи, че избирателната комисия не разполага с правомощия да извършва действия по разследване и установяване на извършители на административни нарушения и престъпления, съгласно чл. 87, ал. 1 от ИК, и по-конкретно чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от ИК. Също така следва да се има предвид, че в сигнала не се сочи нито автор, нито разпространител на брошурата, нито конкретно място на нейното разпространение (улица, адрес, площад, блок, жил.комплекс и др.). Поради тези причини ОИК Враца не може да предприеме действия по разкриване и санкциониране издателите и разпространителите на тези материали.

Доколкото има основание да се възприеме, че брошурата съдържа, а и чрез нея се разпространяват, неверни твърдения, злепоставящи конкретно посочен кандидат за кмет на община Враца, имащ качеството на длъжностно лице по смисъла на Наказателния кодекс, то ОИК Враца намира, че следва да бъде сезирана Районна прокуратура Враца.

Като се има предвид горното, ОИК Враца следва да укаже на кмета на община Враца в изпълнение на разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ИК, при установяване на разпространение на брошура/и със заглавие „Истината за община Враца“ да изземе същата/ите.

Предвид горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, ОИК Враца             

 

Р Е Ш И:

 

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1, изречение второ и ал. 4 от ИК при разпространение на брошура със заглавие „Истината за община Враца“.
 2. ПОСТАНОВЯВА изземване на агитационните материали, представляващи брошура със заглавие „Истината за община Враца“, разпространявани на територията на гр. Враца.
 3. ВЪЗЛАГА на кмета на община Враца да предприеме действия по изземване на агитационните материали съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 от ИК.
 4. ПРЕПРАЩА на Районна прокуратура Враца сигнал с вх. № 144/21.10.2019 г. от Владимир Христов ведно с приложенията към него в частта относно разпространяване на неверни твърдения, злепоставящи конкретно посочен кандидат за кмет на община Враца и установяване на съставителите и разпространителите на брошурата.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Петров

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

Обявено на: ................2019 г., ..............ч.              Свалено на: ..............2019 г., ...............ч.

1.........................                                                        1.........................

2.........................                                                        2.........................

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:04 часа

Календар

Решения

 • № 239 / 27.04.2022

  относно: констатиране и обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Лиляче, община Враца и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на същото кметство

 • № 238 / 02.02.2022

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

 • № 237 / 23.10.2020

  относно: освобождаване на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ

всички решения