Общинска избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 253-ЧМИ
Враца, 02.06.2022

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на Росен Иванов Петков - независим кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца, издигнат от инициативен комитет в частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г.

В Общинска избирателна комисия-Враца (ОИК-Враца) е постъпило предложение с вх. № 1/31.05.2022 г., 13:15 ч. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства за частични избори на 3 юли 2022 г., от Валентин Пламенов Илиев в качеството му на представляващ инициативен комитет за издигане на Росен Иванов Петков за независим кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца в частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г. (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа). Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление–декларация за съгласие от кандидата (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа ) – 1 бр.;
 1. Списък на хартиен носител съдържащ данните и подписите на 308 (триста и осем) избиратели, подкрепящи регистрацията на Росен Иванов Петков за независим кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца в частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г.

 

Към предложението не е представен списъкът по т. 2 на технически носител в excel формат като са дадени указания на представляващия инициативния комитет да представи такъв в тридневен срок.

В указания срок на дата 1 юни 2022 г. в 16.40 ч. в ОИК-Враца е представен списък на технически носител в excel формат (съгласно приложение №2 към решение 1840-МИ от 16 юли 2020г. на ЦИК) съдържащ данните и подписите на 308 (триста и осем) избиратели, подкрепящи регистрацията на Росен Иванов Петков за независим кандидат за кмет на кметство с. Лиляче, община Враца в частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г..

Общинска избирателна комисия Враца, в изпълнение на чл. 418, ал. 1 от Изборния кодекс и т.27 на Решение № 1846-МИ/21.07.2020 г. във връзка с Решение № 1151-МИ–19.05.2022 г. на ЦИК след приемане на предложението и след  изпълнение на указанията и представяне на списък по чл. 416, ал. 2 от ИК на технически носител на 01.06.2022 г.  ОИК – Враца предаде същите на ТЗ на ГД ГРАО към МРРБ в гр. Враца по опис за извършване на проверка.

 Предвид изложеното за ОИК-Враца установи, че са изпълнени особените изисквания на Изборния кодекс за регистриране и обявяване на кандидатската листа.

 С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, свое Решение № 244-ЧМИ/26.05.2022 г. и Решение № 1846-МИ/21.07.2020 г. във връзка с Решение № 1151-МИ–19.05.2022 г. на ЦИК, ОИК-Враца

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на РОСЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ с ЕГН ……………….. , издигнат от инициативен комитет за независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛИЛЯЧЕ, община Враца  в частичен избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 3 юли 2022 г.

Издава удостоверение за регистрация на горепосочения кандидат съгласно Приложение № 67-МИ-НЧ от изборните книжа.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР:
Калина Спиридонова

 

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Калина Божидарова Спиридонова

* Публикувано на 02.06.2022 в 12:48 часа

Календар

Решения

 • № 296-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: изменение на Решение № 240-ЧМИ/24.05.2022 г. на ОИК-Враца относно работното време на ОИК-Враца в периода от 11 до 17 юли 2022 г. включително

 • № 295-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с.ЛИЛЯЧЕ

 • № 294-ЧМИ / 10.07.2022

  относно: обявяване край на изборния ден в кметство с. Лиляче, община Враца в насрочения втори тур в частичния избор за кмет на кметство Лиляче, община Враца на 10 юли 2022 г.

всички решения